WaterQi: "Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes in het water"

29-09-2021
292 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

"Mijnheer, er zitten weer visjes in de sloot!" De WaterQi is een innovatieve installatie die zuurstof in het water brengt en milieu verstorende stoffen uit het water haalt. De WaterQi produceert zeer kleine luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is, lost langzaam op in het water en wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. De WaterQi produceert een scheidingsschuim dat wordt afgevangen en verwijderd. Het schuim bevat nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren die met het schuim uit het water kunnen worden verwijderd. Baggerlagen mineraliseren sneller door de inzet van de WaterQi.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Ieder waterschap kent ze wel; watergangen waar de kwaliteit al sinds lange tijd een probleem is door bijvoorbeeld stilstaand, voedselrijk water, een tekort aan zuurstof en riool overstorten. Er zijn veel maatregelen geprobeerd, vaak zonder succes. Het water stinkt en heeft een zeer slechte ecologische kwaliteit. Vissen zie je nauwelijks. De belevingswaarde is minimaal en de waterkwaliteit leidt tot klachten. De WaterQi werkt als een in-situ oppervlaktewaterzuivering. De minuscule zuurstofbelletjes van de WaterQi zijn de sleutel voor een betere waterkwaliteit. Het water is zichtbaar helder, het stinkt niet meer en er worden vissen en waterplanten gezien. De pilot is ingezet voor twee jaar.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De WaterQi produceert minuscule zuurstofbelletjes. Die blijven lang in het water zweven en lossen langzaam op. Waterdieren hebben hierdoor zuurstof om te overleven, zaden kunnen ontkiemen en bacteriën kunnen onder andere sulfiden, broeikasgassen en ammonium omzetten in minder schadelijke verbindingen. De waterbodem breekt op natuurlijke wijze af en de stankoverlast verdwijnt. De WaterQi roomt schuim af met een hoge concentratie meststoffen, organische verbindingen en milieuvreemde stoffen. De WaterQi pompt met een gering debiet water rond. Stromend water neemt meer zuurstof op en verspreidt zich beter door de waterkolom. Microstratificatie wordt doorbroken. Het onderwaterleven krijgt direct een boost en overleven overstortgebeurtenissen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Om overlast van stilstaande en voedselrijke watergangen tegen te gaan wordt meestal gebaggerd en er wordt gezorgd dat water rond kan stromen. Voor dit doorstromen worden pompen gebruikt en/of verbindingen gegraven tussen verschillende watergangen. Het saneren van overstorten is vaak een zeer kostbare aangelegenheid. Dit opgeteld kan al snel enkele tonnen, tot zelfs meer dan een miljoen euro gaan kosten. Of dit het gewenste effect oplevert, is vaak onzeker. Ook voor de WaterQi moet een investering gedaan worden en het apparaat moet ingeregeld en onderhouden worden. Dit is echter wel goedkoper dan conventionele methodes. Daarnaast is de kans op succes veel groter. In de bijgevoegde presentatie is een overzicht van de resultaten weergegeven.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De WaterQi draagt bij aan het zelfherstellend vermogen van watergangen, zorgt voor een gezonder aquatisch ecosysteem en vergroot de biodiversiteit. Bij slecht functionerende watergangen komen veel broeikasgassen vrij. De WaterQi reduceert de CO2-footprint doordat er andere biologische processen leidend worden en er veel minder schadelijk methaan en lachgassen wordt uitgestoten. De WaterQi is gemaakt van recyclebaar kunstof. Het huidige prototype gebruikt 240 W/uur, vergelijkbaar met 3 gloeilampen van 80 W. Bij een verdere doorontwikkeling van de WaterQi is het mogelijk hiervoor ter plaatse duurzame (zonne)energie op te wekken.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Delfland is opdrachtgever van de pilot met de WaterKwaliteitsimpuls B.V in Hoek van Holland. Delfland levert ook ecologische kennis. De gemeente Rotterdam verzorgt de aansluiting op het elektriciteit en doet aanpassingen in de openbare ruimte, de watergang en het rioolstelsel om het effect van de WaterQi effectief te kunnen monitoren. WaterKwaliteitsimpuls volgt de pilot op de voet en stuurt waar nodig bij en wordt daarbij ondersteund door MH Waterzaken. Aquon verzorgt de bemonstering en analyse die vervolgens door Delfland wordt geïnterpreteerd. Met Deltares is contact gezocht om een onderzoekstraject op te starten voor een betere wetenschappelijke onderbouwing. Het zou interessant zijn als meerdere waterschappen hierbij willen aansluiten.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

www.waterqi.nl
www.mhwaterzaken.nl
WaterQi - Delfland (hhdelfland.nl)
Film ter gelegenheid van de plaatsing van de WaterQi met hoogheemraad Marcel Belt. https://youtu.be/I7k1t9fmIZA
Film met onderwater beelden van 3 momenten. Eerste moment kort na een riooloverstortgebeurtenis.  Tweede moment een week na de overstortgebeurtenis en het derde moment in september. https://www.youtube.com/watch?v=f0nclO3MGpY
https://www.schiedamsnieuws.nl/nieuw-apparaat-voor-zuurstof-in-sloten-hoek-van-holland/ 
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/innovatieve-waterqi-zorgt-voor-leven-in-sloot-hoek-van-holland
https://wos.nl/fragmenten/video/waterqi-moet-waterkwaliteit-verbeteren 
Als de film in de bovenstaande link niet start, klik dan de onderstaande link aan.
https://1ab3dwyh2pgi.b-cdn.net/c7227a08-a6c1-45a0-8ac0-d0f9a72f818f_1080.mp4 
https://www.winnovatie.nl/innovatie/waterqi-zuurstofloosheid-bestrijden-met-speciale-zuurstofpomp


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen