Veenvernatting en hydrologie

Tim Pelsma 03-07-2023
0 reacties

Een groot gebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht bestaat uit veengronden. In deze veengronden spelen verschillende vraagstukken waar het waterschap druk mee bezig is.

Projectleider

Tim Pelsma

Projectteam

Tim Pelsma

Externe partners

Veenweiden Innovatiecentrum

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Bodemdaling
Klimaatadaptatie
Schoon water
Voldoende water

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen zijn hierbij de grootste zorgen. Landelijk wordt er gesproken over het vernatten van veengronden om de broeikasgassen tegen te gaan. Dit betekent dat de grondwaterstand in deze gebieden moet worden verhoogd. Binnen Waternet wordt veel onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen wat dit betekend voor ons watersysteem.

Er zijn verschillende methodes om veen te vernatten; het aanleggen van water infiltratie systemen (wis), greppelinfiltratie of moldrains. Het effect is hetzelfde, in droge tijden infiltreert water uit de sloot het land in en verhoogd de grondwaterstand. In natte tijden speelt juist het omgekeerde effect, water uit de bodem wordt sneller afgevoerd. Door de grondwaterstand in de zomer te verhogen zal het veen minder oxideren, hierdoor remt bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen.

Het vernatten van de veengebieden heeft wel gevolgen voor de waterhuishouding van de polders. Wanneer er meer water in de bodem is, is er meer water beschikbaar voor de wortels van grassen en gewassen. Hierdoor zal de verdamping toenemen, met als gevolg dat de watervraag van de polders ook toeneemt. Vanwege de recente droge zomers is er veel behoefte aan kennis over deze toenemende watervraag.

Behalve de toenemende watervraag is er vanuit de hydrologie ook nog een tweede vraagstuk. Door het verhogen van de grondwaterstanden is er namelijk minder ruimte voor berging in de bodem. Wanneer er extreme neerslag plaatsvind, zal door de verminderde bodemberging, het waterpeil sneller stijgen. Hierdoor kan er sneller inundatie optreden met wateroverlast (schade) als gevolg.

Hoe groot de effecten van veenvernatting op watervraag en wateroverlast precies zijn is moeilijk te beantwoorden. Er zijn veel afhankelijke factoren zoals het weer en het huidig hydraulisch functioneren van de polder. Door jaarlijkse variatie in o.a. het weer en nog relatief weinig meetdata is het lastig om een effect te kwantificeren. Wel laten verschillende onderzoeken, bij Waternet maar ook bij andere instanties, dezelfde trend zien; de watervraag en de kans op wateroverlast nemen toe. Aan ons de opgave om dit verder te onderzoeken zodat we het watersysteem goed kunnen blijven managen!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen