rwzi's als duurzame zoetwaterbron: Een oplossing voor waterbehoeften bij waterschaarste

Alice Fermont 25-07-2023
0 reacties

Het gebruik van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) als zoetwaterbron biedt een oplossing voor de afnemende beschikbaarheid van zoetwater. Een quickscan naar het gebruik effluent van 11 rwzi’s van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Projectleider

Koen Maathuis

Projectteam

Alice Fermont

Externe partners

RoyalHaskoningDHV

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Uit de quickscan gebruik effluent van 11 rwzi’s van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) blijkt dat het gebruik van effluent van rwzi Amsterdam-West als bron van industrieel water zeer kansrijk is. Dit vermindert de druk op drinkwaterbronnen en zorgt voor een betrouwbare watervoorziening.

Afname van zoetwaterbeschikbaarheid

Als gevolg van klimaatverandering, groeiende steden en bedrijvigheid neemt de beschikbaarheid van zoetwater af, terwijl de vraag juist toeneemt. Dit probleem zal naar verwachting binnen 10 jaar leiden tot tekorten aan drinkwater. Om ook in de toekomst voldoende zoetwater te kunnen leveren, is het onderzoek naar alternatieve bronnen nodig. Een interessante mogelijkheid die onderzocht is, is het gebruik van effluent (gezuiverd afvalwater) afkomstig van 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit effluent is constant beschikbaar en past binnen de circulaire doelstellingen voor 2050. Door effluent te gebruiken, kunnen we zowel zoetwater als grondstoffen besparen en onze milieu-impact verminderen.

rwzi water altijd beschikbaar:

Met de toenemende vraag naar zoetwater in de regio van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de druk op de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen, is er een situatie ontstaan waarbij in de toekomst zoet water niet meer gegarandeerd kan worden. Het effluent van de 11 rwzi's van AGV is echter het hele jaar door, 24 uur per dag beschikbaar. Maar is het effluent daadwerkelijk geschikt om het groeiende gat tussen vraag en aanbod te dichten? Deze Quickscan biedt het antwoord op deze cruciale vraag.

Analyse van mogelijkheden:

De Quickscan richtte zich op een straal van 5 kilometer rond elke rwzi en bestudeerde eerst de belangrijkste gebruikers van zoetwater, zoals industrieën en datacenters. Vervolgens werden andere gebruikers, waaronder landschappen (voor het aanvullen van waterpeilen), de natuur (voor infiltratie naar het grondwater) en stedelijke gebieden (voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit), in beschouwing genomen. De haalbaarheid van het toepassen van effluent voor deze verschillende watervragers werd onderzocht via werksessies met experts van Waternet en RoyalHaskoningDHV (RHDHV), verdiepende interviews met belanghebbenden, en het analyseren van gegevens met betrekking tot waterkwantiteit en -kwaliteit.

RWZI Amsterdam-West kansrijk als bron van industriewater

De Quickscan heeft verrassende inzichten opgeleverd, waaruit duidelijk is geworden welke rwzi's wel of geen mogelijkheden bieden voor het gebruik van effluent. De kansen zijn beoordeeld aan de hand van een eenvoudige multi-criteria-analyse die aansluit bij de bedrijfswaardenmatrix. Het blijkt dat RWZI Amsterdam-West aanzienlijk potentieel heeft als bron van industriewater, waardoor drinkwaterbronnen worden ontlast en er een betrouwbare en duurzame watervoorziening voor de Amsterdamse haven ontstaat. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere kansen voor het beter benutten van het effluent van andere rwzi’s gevonden. Voor de rwzi Horstermeer wordt de kans meegenomen in het KRW programma. Voor alle rwzi’s geldt dat het kansrijke bronnen voor zoetwater zijn. Om deze reden houden we de ontwikkelingen in het gebied in het oog.

Vervolg

Om gebruik van rwzi effluent van Amsterdam-West als industriewater mogelijk te maken is een haalbaarheidsstudie naar hergebruik van rwzi effluent opgestart. Daarnaast zoekt het waterschap AGV de samenwerking op met bedrijven, gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en ORAM.  Zo spelen we in de toekomst drinkwaterbronnen vrij, maken we slimmer gebruik van het beschikbare zoetwater in rwzi water en bieden we bedrijven een garantie op de levering van zoet water.

Meer lezen:

Via het bijgevoegde bestand zijn de resultaten van de quickscan te zien waarin per rwzi de kansen voor gebruik van effluent zijn benoemd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen