Effecten van aquathermie op de waterleidingduinen

Bart Bergmans 15-06-2023
0 reacties

In dit project onderzoeken Waternet en PWN de effecten van aquathermie uit ruwwaterleidingen op de ecologie en drinkwaterproductie in de ontvangende waterleidingduinen.

Projectleider

Bart Bergmans

Projectteam

Otto Reinstra, Matthijs Rietveld, Jeroen Kooijman, André Struker

Externe partners

PWN

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Energietransitie
Voldoende water

Technologie

Aquathermie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Aquathermie uit ruwwaterleidingen

De WRK-leidingen zijn ruwwatertransportleidingen die voorgezuiverd water transporteren naar de waterleidingduinen van Waternet en PWN. Deze leidingen worden beheerd door de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), waarvan Waternet en PWN de aandeelhouders zijn.

Het water in de WRK-leidingen bevat veel thermische energie. Gemeenten en andere stakeholders langs de leidingentracés kunnen die energie mogelijk gebruiken bij hun warmtetransitie. Waternet en PWN willen graag een bijdrage leveren aan de regionale energie- en warmtetransitie en staan daarom positief tegenover de mogelijke winning van warmte en koude uit deze leidingen (aquathermie).

Effecten op de waterleidingduinen

Als warmte uit de leidingen wordt gewonnen, dan komt het water kouder aan in de waterleidingduinen. Als koude wordt gewonnen, dan komt het water juist warmer aan. In beide gevallen kunnen er effecten zijn op de drinkwaterproductie en de ecologie in de duingebieden.

Het lozen van kouder (of warmer) water in de waterleidingduinen heeft effecten op de viscositeit en dichtheid van het water, waardoor het water sneller of langzamer door het duinpakket gaat stromen. Dit heeft gevolgen voor de productiecapaciteit van de waterleidingduinen, die hierdoor kan toenemen of afnemen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de maximale innametemperatuur voor drinkwaterproductie.

Het lozen van kouder (of warmer) water in de waterleidingduinen kan ook effecten hebben op de ecologie. Die effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Op dit vlak is de kennis nog in ontwikkeling.

Projectdoelen en aanpak

Het einddoel is om grenswaarden vast te stellen voor de temperatuurverandering (zowel kouder als warmer) ten opzichte van de achtergrondtemperatuur. Binnen deze temperatuur-grenzen kan de thermische energie uit de WRK-leidingen gebruikt worden.

In het project werken we in kleine stappen naar dit einddoel toe. Eerst is op basis van een case study berekend en ingeschat wat de effecten zijn van een geringe afkoeling als gevolg van een warmteonttrekking bij Amstelveen. Uit deze case study zijn verschillende onderzoeksvragen gekomen rondom de effecten van aquathermie op de productiecapaciteit. De belangrijkste vragen worden verder onderzocht door het uitvoeren van een praktijkproef en modelberekeningen. Op het vlak van de effecten op de duinecologie is kennis nog in ontwikkeling. Daarom focussen we in dit project in eerste instantie op het vaststellen van de benodigde onderzoeksvragen en onderzoeksmethodieken, waarbij we gebruik maken van expertise uit verschillende Nederlandse organisaties die met dit onderwerp bezig zijn. Naar verwachting zal dit in 2024 leiden tot een vervolgonderzoek waarin de effecten op ecologie (proefondervindelijk) beter ingeschat kunnen worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen