Risico-gestuurd baggeren met de Bagger Volume Module

Winnovatie Het Waterschapshuis 13-11-2020
0 reacties

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor het beheer van zo’n 2550 kilometer aan watergangen, waarvan circa 380 kilometer aan kanalen en vaarwegen in het Noorden van Nederland. Een flinke klus want deze watergangen moeten niet alleen diep en breed genoeg blijven, maar moeten ook worden schoongemaakt.

Projectleider

Leendert Visser

Projectteam

Leendert Visser

Organisatie(s)

Noorderzijlvest

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor het beheer van zo’n 2550 kilometer aan watergangen, waarvan circa 380 kilometer aan kanalen en vaarwegen in het Noorden van Nederland. Een flinke klus want deze watergangen moeten niet alleen diep en breed genoeg blijven, maar moeten ook worden schoongemaakt. Om deze werkzaamheden snel en effectief uit te kunnen voeren, heeft het waterschap samen met Ordina een applicatie gebouwd die helpt bij het in kaart brengen van baggerrisico’s. 

De applicatie die daarvoor is ontwikkeld is de Bagger Volume Module (BVM). Met de BVM kunnen baggervolumes worden geprognosticeerd op basis van oude ingemeten dwarsprofielen van de waterbodem en de singlebeammetingen (van 2018). De slibvolumes van de kanalen worden berekend op basis van de verhouding tussen de hoogte van singlebeammeting ten opzichte van de slibhoogte in het oude dwarsprofiel.

Met deze ‘tool’ is het mogelijk om per watergang vast te stellen of het doorvoeroppervlak wel of niet toereikend is. In het geval dat wordt vastgesteld dat de betreffende watergang onvoldoende doorvoercapaciteit heeft, kan aan de hand van recente singlebeam-metingen indicatief worden berekend hoeveel bagger er in totaal ligt en hoeveel daarvan minimaal moet worden verwijderd. Lang niet altijd is het nodig tot de vaste bodem te baggeren en kan worden volstaan met het weghalen van slechts een deel van de sliblaag. Met de BVM is vast te stellen hoeveel bagger er minimaal moet worden verwijderd. Ook kunnen de vaarwegen met BVM worden getoetst op de minimaal vereiste vaardiepte.

Om de 5 jaar meten we met een singlebeam onze boezemkanalen in om onze werkvoorraad te monitoren. Op deze manier wordt per watergang de gemiddelde jaarlijkse slibaanwas vastgelegd en kan worden voorspeld in welk jaar deze aan de beurt voor het baggeren. Kortom de BVM een praktische tool voor het opstellen van een risico-gestuurd baggerprogramma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen