Minimaliseren lachgasemissie

Winnovatie Het Waterschapshuis 06-05-2021
0 reacties

Waterschap Aa & Maas wil lachgasemissie uit zuiveringen terugdringen. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: het houdt per gram 265 x meer warmte vast dan CO2 dat doet. Daarnaast leidt lachgas tot afbraak van de ozonlaag. Werk aan de winkel dus!

Projectleider

Inge Pistorius

Projectteam

Robert Kras, Inge Pistorius

Externe partners

TU Delft, CoP Lachgas

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

We onderzoeken hoe groot het probleem van lachgasemissie op onze zuiveringen is en we analyseren nauwkeurig de procesregeling om zo oorzaken voor lachgasvorming te achterhalen. Vervolgens proberen we het proces aan te passen zodat lachgasvorming afneemt.

De grootste hoeveelheid lachgas wordt gevormd in de actiefslibtank. Daarom moeten we bij de aanpassing van de procesregeling rekening houden met de effecten op de verwijdering van stikstof en fosfor. Het mag niet zo zijn dat de vermindering van lachgasvorming de verwijdering van stikstof en fosfor (sterk) vermindert. We verwachten echter dat in veel gevallen de vermindering van lachgasvorming juist gepaard zal gaan met een verbeterde nutriëntenverwijdering.

Als mogelijke verbetering van de procesregeling denken we op dit moment vooral aan:

  • een stabiele en nauwkeurige afstemming van het beluchtingsdebiet aan de binnenkomende ammoniumvracht
  • een meer continu verdeelde aansturing van de beluchters en pompen

Methode
Specifiek voor onze methode is dat wij aanpassingen van de procesregeling bedenken vanuit begrip van de biochemische reacties die zich voordoen in de zuivering. Vanuit analyse van de ammonium-, nitraat- en zuurstofconcentraties en de reactie van de procesregeling daarop, bedenken we verbetering voor de huidige regeling. In de toekomst willen we kunstmatige intelligentie gebruiken om de regeling verder te verfijnen. 

 

Resultaten
Op basis van schattingen (kentallen en risico-inschatting STOWA) produceren de zuiveringen van Aa en Maas op dit moment tussen de 22000 en 34000 ton CO2-equivalenten N2O per jaar, dat is 20 tot 30% van de totale directe CO2-eq-uitstoot van de zuiveringen. 

In hoeverre we de lachgasemissie kunnen terugdringen door aanpassingen van de procesregeling valt moeilijk te voorspellen. We zien wel kansen: een groot deel van de gevormde lachgas lijkt vermijdbaar te zijn. Het is moeilijk te zeggen wanneer we op een punt zullen komen dat de lachgasemissie niet of nauwelijks verder kan worden verminderd. Dit zal, voor alle zeven zuiveringen van Aa en Maas, zeker nog wel twee jaar duren. Elke zuivering vraagt een eigen benadering. We beginnen bij de zuivering in Haps.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen