COASTAR/Waterbank Westland - Opslag en terugwinning van water in ondergrondse watervoerende lagen la

Winnovatie Het Waterschapshuis 09-07-2021
0 reacties

In Delfland is er sprake van risico’s op wateroverlast, veel grondwateronttrekkingen door de glastuinbouw, verzilting van het grondwater en bodemdaling.

Projectleider

Peter Hollanders

Projectteam

Peter Hollanders

Externe partners

Glastuinbouw Nederland {https://www.glastuinbouwnederland.nl}; Gemeente Westland {https://www.gemeentewestland.nl}; Provincie Zuid-Holland {https://www.zuid-holland.nl}; KWR Water {https://www.kwrwater.nl}; Deltares {https://www.deltares.nl}; ARCADIS

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Bodemdaling
Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Probleem 
In Delfland is er sprake van risico’s op wateroverlast, veel grondwateronttrekkingen door de glastuinbouw, verzilting van het grondwater en bodemdaling. 
Ondergrondse opslag van overtollig hemelwater door glastuinbouwbedrijven resulteert in potentie in meer bergingsruimte in hemelwaterbassins en daarmee ook tot een afname van de belasting van het watersysteem van Delfland tijdens perioden van hevige neerslag. Daarnaast kan de techniek ervoor zorgen dat de tuinbouw minder afhankelijk wordt van het oppervlaktewater. De techniek van ondergrondse opslag kan mogelijk ook worden toegepast op andere stedelijke locaties, zoals bedrijfsterreinen. De techniek zou tevens verzilting van het grondwater en daaraan gekoppelde problemen met brakke kwel kunnen terugdringen.

Doel 
Zoeken naar mogelijkheden van ondergrondse wateropslag om verzilting tegen te gaan en het risico op wateroverlast te reduceren door actief deel te nemen aan het kennis- en innovatietraject van COASTAR in het algemeen en de casus Waterbank Westland in het bijzonder.

Doorlopen stappen
COASTAR is landelijk opererend kennisprogramma en staat voor Coastal Aquifer STorage and Recovery. Onder COASTAR vallen vier onderzoekscasussen. Eén daarvan is de “Waterbank Westland”. Delfland is hierin vertegenwoordigd. De Waterbank Westland verkent met een modelstudie waar en hoeveel hemelwater ondergronds kan worden opgeslagen en ook weer onttrokken door de glastuinbouwbedrijven. In 2020 zijn de onderzoeken naar brijnproblematiek, zoetwaterverdeling en governance- en kostenvraagstukken afgerond. 

In 2021 is een plan opgesteld voor het vervolg van het landelijke kennisprogramma COASTAR en zijn de voorbereidingen getroffen voor een grootschalige pilot van de Waterbank Westland. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van zoetwaterverdelingspilot vanaf 2021 voor de Glastuinbouw zijn vanuit de Waterbank Westland clusters glastuinbouwbedrijven benaderd. COASTAR zoekt daarbij aansluiting bij het Deltaprogramma Zoetwater. Delfland is zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw betrokken bij het landelijk spoor van COASTAR.

Eindresultaat
Delfland blijft actief in het landelijke kennisprogramma en gaat in 2022 verder met de grootschalige pilot van de Waterbank Westland.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen