AquaVest – schoon en betaalbaar water voor iedereen!

30-09-2021
254 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

AquaVest is een tool (software) waarmee verschillende oplossingsrichtingen voor een duurzame regionale waterhuishouding snel kunnen worden doorgerekend. De tool integreert technische, economische, sociale en ecologische doelstellingen en randvoorwaarden. Door toepassing van AquaVest worden systeemoplossingen ontwikkeld die geoptimaliseerd zijn in tijd en ruimte. De tool is ontwikkeld door samenwerking van Frontier Ventures BV en Quo Mare BV. Beide bedrijven hebben een achtergrond in de olie en gas sector (Shell). Het optimalisatie-algoritme is geïnspireerd op een algoritme dat al wordt toegepast in de energiesector. Doel is om bij te dragen aan de realisatie van SDG6 door het overbruggen van de kloof tussen technologie en financiering.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De tool biedt inzicht in vraagstukken met een hoge mate van complexiteit; vraagstukken waarbij er veel opties zijn voor het verbeteren van de waterhuishouding, waarbij publieke en private partijen met verschillende belangen betrokken zijn, en waarbij er veel onzekerheden zijn over toekomstige ontwikkelingen (bevolkingsgroei, klimaatverandering etc.).
Met de tool kunnen verschillende scenario’s snel worden doorgerekend. De tool geeft inzicht in de kosten en baten van verschillende systeemoplossingen en werkt daarmee beslissingsondersteunend. De tool is toepasbaar op alle schaalgroottes (lokaal, regionaal, nationaal) en door het ontwikkelen van een bijbehorende investeringsstrategie geeft de tool concrete invulling aan de watertransitie.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De tool is gebaseerd op een optimalisatie-algoritme dat de systeemoplossing optimaliseert op basis van de samenhang van de verschillende onderdelen in dat systeem. De relaties tussen de verschillende onderdelen in de waterketen bepalen de systeemdynamiek. De tool selecteert die investeringen (in zuiveringen, transport, opslag etc.) die de systeemoplossing gezamenlijk optimaliseren. Door op systeemniveau te optimaliseren (en niet op technologieniveau of op sectorniveau) blijven de resultaten transparant en objectief. Door vervolgens de kosten en baten per stakeholder uiteen te zetten kan de discussie over kostenverdeling constructief worden ingezet.
AquaVest zoekt naar de synergiën binnen het systeem om investeringskosten te minimaliseren.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De tool vergelijkt alle combinaties en permutaties van maatregelen door de tijd heen (bijv. 2020 - 2040) en identificeert de best passende strategie. Dit is relevant voor complexe vraagstukken die toekomstbestendige oplossingen nodig hebben. Door het integraal meenemen van de kosten in de optimalisatie is de best passende systeemoplossing door synergiewerking ook direct de meest betaalbare. De gemiddelde CAPEX-besparing is 15%. Dit verhoogt de uitvoerbaarheid van een project.
Met AquaVest worden gebiedsspecifieke modellen gebouwd die inzicht geven in het waterverbruik en de gerelateerde opbrengsten per sector. De waarde van water voor elke partij wordt daarmee inzichtelijk gemaakt en zo kunnen individuele business cases worden opgesteld.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Toepassing van AquaVest heeft geen CO2 footprint. De CO2 footprint van de systeemoplossing is een resultante van de voorgestelde maatregelen (zuiveren, transport, opslag). CO2 kan expliciet gemodelleerd worden met desgewenste emissie beperking (randvoorwaarde) op de systeemoplossing. Mogelijk kunnen er CO2 besparingen worden gerealiseerd als bijkomstig voordeel bovenop de waterbesparingen. Duurzaamheid zit vooral in het verhogen van de toegang tot schoon en betaalbaar water voor iedereen!
Digitalisering en optimalisatie leidt inherent tot een efficiënt gebruik van resources. Discussies op systeemniveau voeden discussies op technologie/expert niveau en vice versa. De tool draagt zodanig bij aan duurzame en toekomstgerichte waterschappen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Frontier Ventures BV en Quo Mare BV. hebben gezamenlijk de tool ontwikkeld. Frontier Ventures heeft een achtergrond in engineering en Quo Mare heeft een achtergrond in econometrie. De IP van AquaVest is gelijkmatig verdeeld (50%-50%).
Doorontwikkeling van de tool heeft plaatsgevonden in 2021 waarbij de toepassingsgebieden zijn uitgebreid van waterhergebruik naar wateropslag (optimalisatie van infiltratie/ water injectieschema’s) en sanitatie. De partners zijn ondertussen ook actief in het buitenland. De ontwikkelingen van 2021 zijn met eigen middelen bekostigd en zijn inhoudelijk gevoed door de cross-sectorale samenwerkingen (industrie, landbouw, natuur) binnen de projecten die in 2021 zijn uitgevoerd (ref. project Kraaiven-Vossenberg).


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Motivatie
AquaVest draagt bij aan de ontwikkeling van meer toekomstgerichte waterschappen door het:

  • Toepassen en combineren van kennis (data) afkomstig van verschillende organisaties (waterschappen, industrie, natuur, landbouw, etc.)
  • Maken van een betere afweging van belangen
  • Inzichtelijk maken van investeringsopties voor zowel de publieke als de private sector
  • Geven van inzicht in de business case per stakeholder
  • Ondersteunen van cross-sectorale samenwerking (consensus op basis van data)
  • Leveren van een gemiddelde CAPEX-besparing van 15%
  • Verhogen van de betaalbaarheid van duurzame watersysteemoplossingen
  • Overbruggen van de kloof tussen technologie en financiering
  • Ondersteunen van complexe besluitvormingsprocessen

Publicaties


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Duska Disselhoff (Frontier Ventures BV), Nort Thijssen (Quo Mare BV)

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen