Grow with the Flow: Samen slimmer met waardevol water

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
34 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Grow with the Flow is een integraal platform voor informatie over water, bodem, gewas en weer. Op basis van diverse gekoppelde (reken)modellen en andere databronnen krijgen agrariërs en waterschappen real-time inzicht in de totale bodem-water-gewas situatie. Zowel in het verleden, actueel als tien dagen in de toekomst. Deze informatie helpt hen om slimmer om te gaan met water door bijvoorbeeld: Alleen beregenen waar en wanneer dat echt nodig is Nauwkeuriger instellen van stuwen Het land alleen berijden als het risico op bodemstructuur schade klein is Op het juiste moment en op de juiste locatie water vasthouden of afvoeren Op deze manier draagt software bij aan het slimmer inzetten van ‘hardware’ en een robuuster watersysteem. Via een app krijgt een agrariër gedetailleerde info over zijn percelen. Ook het waterschap kan de gegevens raadplegen via de app, of via de gangbare waterinformatiesystemen. De data-gedreven aanpak, verrijkt met veel feedback en (praktijk)ervaring van de deelnemende partijen en agrariërs is een mooie stap naar het 'waterschap van de toekomst'.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Met Grow with the Flow wordt de waterbeschikbaarheid in het regionale  watersysteem én de lokale situatie integraal zichtbaar. Op ieder schaalniveau kan daardoor beter ingespeeld worden op de actuele en  verwachte situatie. Dat is goed voor het agrarische bedrijf, maar ook  voor het watersysteem. Waterbeheer is balanceren. Balanceren tussen diverse belangen, maar ook tussen te veel en te weinig water. Inzicht in het watersysteem én goede samenwerking zijn dan cruciaal. Zeker in een tijd met toenemende variatie in weersomstandigheden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

- Nauw aansluiten bij de informatiebehoefte van agrariërs, praktijkgericht
- De focus ligt op het detailniveau van percelen
- Agrariërs kunnen hun eigen informatie via de app doorgeven. Daarmee worden de modellen automatisch bijgewerkt en verbeterd. Het is daarmee een uitwisseling van data twee kanten op.     
- Waterschap en agrariërs gebruiken dezelfde informatie van dezelfde hoge kwaliteit. Dat bevordert begrip, samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis  
- Veel (agrarische) apps laten slechts een deel van de waterinformatie zien. Bijvoorbeeld alleen bodemvocht of alleen neerslaginformatie. Grow with the Flow geeft het totale inzicht in en overzicht van het hele watersysteem, en biedt daardoor veel meer mogelijkheden.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Grow with the Flow heeft een enorm potentieel bereik en effect. De oplossing voor een robuuster watersysteem zit vooral in maatregelen in de 'haarvaten'. Door juist op dat niveau accurate waterinformatie beschikbaar te stellen, kunnen grote stappen gemaakt worden. Maar ook op de schaal van stroomgebieden voegt deze waterinformatie veel toe aan de dagelijkse praktijk. De focus ligt nu nog op toepassing bij agrariërs en waterbeheerders. Maar dezelfde informatiestroom kan ontsloten worden voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven (grondwater, voorraadbeheer, effect van winning) of natuurbeheerders (bodemvocht, kwel, droogte).


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Water is waardevol. Ieder steentje dat bijdraagt aan duurzamer gebruik of besparing is dus belangrijk. Grow with the Flow stelt agrariërs en anderen in staat om efficiënter met water om te gaan. In alle omstandigheden, 365 dagen per jaar. Er zijn geen dure sensoren nodig, maar alleen bestaande rekenmodellen en databronnen die slim gecombineerd worden. Dat kost minder in aanschaf, onderhoud en werkzaamheden in het veld.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

In Grow with the Flow hebben partijen elkaar gevonden die eerder nog niet of nauwelijks hebben samengewerkt. Vanuit heel verschillende belangen vonden ze elkaar in de wens om duurzamer en slimmer met water te werken. Dat uitte zich in een traject vol energie en ideeën bij alle deelnemers. En in enthousiaste agrariërs die helpen testen en verbeteren. Watergebruiker en waterbeheerder gebruiken dezelfde waterinformatie. Dat  versterkt onderling begrip, waardering en samenwerking. Dat blijkt al in de praktijk.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De Grow with the Flow projectgroep bestaat uit:

  • Wageningen University and Research
  • Deltares
  • Capgemini
  • Achmea
  • Lamb Weston / Meijer
  • Milan Innovincy
  • Waterschap Aa en Maas
  • Waterschap Vallei en Veluwe

www.growwiththeflow.nu
https://www.linkedin.com/company/grow-with-the-flow/


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Vallei en Veluwe

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen