Thermische detectie van wellen in sloten

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
32 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

In drie polders langs het Amsterdam-Rijnkanaal blijkt de hoeveelheid door de poldergemalen te verwerken water te zijn toegenomen doordat het Amsterdam-Rijnkanaal sinds enkele jaren ‘lekt’. Door dit ‘lek’ ontstaat kweldruk vanuit het diepgelegen watervoerende pakket in de naastliggende polders. Op plekken met de minste neerwaartse druk leidt de toegenomen kweldruk tot wellen. Een wel is een kanaal van enkele centimeters doorsnede vanuit het watervoerende pakket waardoor water onder hoge druk aan de oppervlakte ontsnapt. Plekken waar wellen ontstaan zijn sloten, greppels en locaties waar (in het verleden) is gegraven. Vooral de wellen in sloten en greppels kunnen voor een enorme toename van waterafvoer (kwelwater) in de polder leiden. Waternet onderzoekt samen met Rijkswaterstaat de oorzaak en een oplossing voor de ongewenste effecten bij agrariërs en het waterschap. Voor het onderzoek is behoefte aan het in kaart brengen van het aantal en de verspreiding van de wellen in de polders Baambrugge Oost, Hoeker- Garsten, Holland Sticht en Voorburg West. ‘’Kwel uit het watervoerende pakket heeft een temperatuur van rond de 12 graden Celsius. Daarom is kwelwater vaak goed te zien in de winter. Dat bracht ons op het idee om wellen inzichtelijk te maken op een koude dag met behulp van een thermische camera en drone.’’ Om de wellocaties in kaart te brengen hebben we gebruikgemaakt van een drone uitgerust met GPS, een hoge resolutie warmtecamera en een ‘gewone’ camera. De drone vloog volgens een vooraf geprogrammeerd vluchtplan over de sloten en schoot om de 2 seconden foto’s. Gedurende het proces zijn de vliegsnelheid en -hoogte geoptimaliseerd, om zodoende een zo gelijkmatig mogelijk beeld te maken voor de drie polders. Met behulp van deze techniek is het ons – na zeer intensief testen - gelukt om in deze polders de wellocaties op te sporen en te verwerken in een GIS-kaart. Deze kaart wordt door collega geohydrologen gebruikt om te kijken of de opbarstrisico’s die volgens grondwatermodellen optreden overeenkomen met de gevonden opbarstingen in het veld.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Met deze techniek zijn we in staat om de locatie van wellen in kaart te brengen zonder dat we gebieden hoeven te betreden. Agrariërs vinden het niet altijd prettig dat je hun land betreedt, sommige locaties zijn lastig te bereiken en het scheelt veel loopwerk. We hebben direct de x-y-coördinaten en we hebben een (relatieve) indruk van de grootte van de wel.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Deze manier van aanpak is vooruitstrevend en innovatief, omdat dit nog nooit op zo’n grote schaal zo is uitgevoerd. We zijn de uitdaging aangegaan met kennis over de beschikbare sensoren en theoretische kennis over de thermografie, en zodoende op deze oplossing gekomen. Een mooi voorbeeld van het optimaal benutten van de kennis binnen het bedrijf.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De techniek is een zinvolle en gewenste bijdrage aan het inzicht en begrijpen van het watersysteem.
Hetgeen wat de innovatie oplevert is niet zozeer uit te drukken in geld, maar is vooral te vinden in de meerwaarde van locatie- en tijdspecifieke data. Dit is erg nuttig gebleken voor dit project! Tevens levert het aandacht van andere waterschappen op, waardoor er bijvoorbeeld al een samenwerking met HDSR is opgestart om soortgelijke inspecties uit te voeren in hun gebied.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De dronetechniek is in beginsel snel en flexibel inzetbaar vanwege zijn beperkte omvang, waardoor het toekomstgericht is. De vraag naar specifieke data op een bepaald moment op een bepaalde locatie neemt steeds toe, waar we als waterschap op deze manier snel en accuraat een bijdrage aan kunnen leveren.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De uitwerking van deze innovatie heeft er voor gezorgd dat er intern specialisten uit verschillende vakgebieden bij elkaar zijn gekomen (data-inwinners, data-analisten, geohydrologen, onderzoekers en GIS-ers) om de techniek goed neer te zetten. Daarnaast zijn de belanghebbenden eigenaren van de grond er bij betrokken, en is de innovatie ingezet als middel om te gebruiken om de problematiek in het grotere geheel te bespreken met RWS, Waterschappen, agrariërs, omwonenden etc.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waternet

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen