Halvering CO2 footprint awzi Houtrust in anderhalf jaar voltooid!

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
266 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Houtrust is een bestaande afvalwaterzuivering op Scheveningen die samen met de Harnaschpolder is ondergebracht in een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen Delfland en Delfluent. De samenwerkingspartners hebben binnen anderhalf jaar vanaf het eerste idee eind 2019 een complete integrale verduurzaming van Houtrust gerealiseerd. Het resultaat is een halvering van de CO2-footprint en  een korte terugverdientijd van de investering. De kenmerken zijn: opwaardering van biogas tot groen gas, hergebruik van CO2 door de glastuinbouw, reductie van de warmtebehoefte van het slibgistingsproces en nuttig gebruik van restwarmte door inzet van een warmtepomp. En last but not least: snelle besluitvorming en samenwerking in optima forma.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Delfland wil in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal zijn om zo actief een bijdrage te leveren aan de klimaatproblematiek. Zelf zuinig zijn met energie, energie en biogas terugwinnen en CO2 afvangen zijn essentieel om aan deze ambitie invulling te kunnen geven.  Bij Houtrust is dit door de integraal aanpak van de verduurzaming in combinatie met het slim benutten van reeds aanwezige infrastructuur snel, goed en kosteneffectief gelukt.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De vernieuwing bestaat uit:
- integrale aanpak en combinatie van technieken;
- doorontwikkeling van de groengas aanpak van de zuiveringen De Groote Lucht en Harnaschpolder;
- het vervloeien van de CO2 (restproduct van de groengasinstallatie) en CO2-levering aan de glastuinbouw;
- een eerder vervallen gistingstank renoveren en deze in serie schakelen met andere gistingstank zodat slibverblijftijd kan verdubbelen en het slibgistingsproces op een lagere minimale temperatuur kan plaatsvinden;
- verduurzamen van de warmtevoorziening door toepassing van een warmtepomp die restwarmte wint uit de groengas- en CO2-installatie.
Dit alles met een sluitende businesscase en besluitvorming en realisatie binnen anderhalf jaar na het eerste idee.


Is jouw inzending kostenefficiƫnt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Houtrust levert na de verduurzaming jaarlijks bijna 2 miljoen m3 groen gas aan het gasnet en meer dan 2.000 ton CO2 aan de glastuinbouw. Daarnaast wordt door de lagere warmtebehoefte van het gistingsproces, een energiebesparing van 1,2 GWh per jaar gerealiseerd. De investering bedraagt circa 5 miljoen Euro en de overall terugverdientijd van de positieve businesscase is ongeveer 6 jaar.
 
Om het einde van het project te vieren, is de waterslagtoren beschilderd door het kunstenaarsduo Karski & Beyond. Een blijvende markering die goed zichtbaar is voor het publiek.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De verduurzaming van de Houtrust:
- halveert de CO2-footprint;
- reduceert het energieverbruik en verduurzaamt de eigen warmtevoorziening;
- verdringt het verbruik van fossiel aardgas door levering van groen gas aan het openbare gasnet;
- resulteert in circulaire, nuttige toepassing van de CO2 uit biogas in de glastuinbouw en verdringt daarmee verbruik van fossiel CO2.
 
Aandachtspunt: Het vervloeien en circulair inzetten van CO2 bleek niet in aanmerking te komen voor subsidies zoals die voor versnelde klimaatinvesteringen. Aangezien het vervloeien van CO2 als individuele investering economisch niet haalbaar is (terugverdientijd meer dan 500 jaar) is dit een punt voor de UvW om onder de aandacht te brengen bij de subsidieverstrekkers.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De verduurzaming van Houtrust is een direct resultaat van de PPS. Delfluent participeert hierin risicodragend en heeft zo een extra stimulans om de installatie optimaal te laten presteren. Delfluent was verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, een deel van de financiering en de exploitatie. Delfland verkoopt het groen gas en de CO2.
 
Delfluent heeft in een bouwteam succesvol samengewerkt met de leveranciers. Tijdens het ontwerp is besloten de bestaande gistingstank in serie te schakelen met een tweede niet meer in gebruik zijnde gistingstank. Hierdoor functioneert het gistingsproces bij een lagere temperatuur en volstond een kleinere capaciteit van de warmtepomp. Deze scopewijziging is nagenoeg budgetneutraal gerealiseerd.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Bijgevoegd treft u aanvullende informatie aan over dit project; een link naar de website van Delfland, een  link naar korte video en een link naar een artikel in H2Owaternetwerk. Tevens treft u een link naar de besluitvormingsdocumenten december 2019 aan die ten grondslag lag aan de realisatie. 
https://www.hhdelfland.nl/werk-in-uitvoering/verduurzaming-awzi-houtrust/
https://www.youtube.com/watch?v=LeY3_zxy8D4
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/delfland-heeft-primeur-met-levering-van-co2-aan-tuinders
https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/205c132a-f457-4ad8-902b-64fe8b7b28ec/1/2019


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap van Delfland (Ruud Egas, Joyce Rombouts, Erik Knol & Oscar Helsen) en Delfluent (Rogier van Kempen)

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen