Klasse!

Winnovatie Het Waterschapshuis 15-09-2021
24 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

"Klasse!" vat samen dat we de waterkwaliteit beter kunnen beschermen en - waar nodig - herstellen, door voor chemische verontreinigingen een vijfklassen-systeem in te voeren. Dit maakt het mogelijk plekken met (dreigende) verontreiniging te prioriteren voor maatregelen, en ook maatregelen te nemen tegen stoffen die op die plekken de goede kwaliteit belemmeren. Dat is cruciaal vanwege de vele gebruiksvormen van water, en voor water als drager van een gezonde ecologie. De huidige classificatie voldoet voor bescherming, maar is hypergevoelig voor achteruitgang, ongevoelig voor daadwerkelijke vooruitgang, en van beperkt nut voor het prioriteren van maatregelen. De aanpak is bruikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke website.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Schoon water kost 333 Euro per Nederlander, minimaal .... maar ondanks deze investeringen blijft de waterkwaliteit vaak 'niet voldoen'. Chemische stoffen en hun mengsels zijn een complex en hardnekkig probleem, dat velen zorgen baart. Niet alleen vanwege de ecologische doelen, maar juist omdat de aangetaste ecologie een signaal is dat water niet voor alle maatschappelijke doelen bruikbaar is. De huidige KRW-werkwijze onderscheidt per stof of de waterkwaliteit voldoet, of niet. Dit is goed voor beschermdoelen, en het afwegen van nieuwe activiteiten. Maar het werkt niet voor prioriteren van herstel. Achter het woord "Klasse!" staan innovaties, die via een website direct bruikbaar zijn. Zo helpt "Klasse!" de waterkwaliteit te verbeteren!


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De SleutelFactor Toxiciteit is in 2016 gelanceerd, en veel gebruikt. Maar er waren twijfels en verbeterpunten. Die zijn allemaal verzameld, bijna 200 stuks, en door Deltares, KWR, RIVM en WEnR aangepakt. Vernieuwend zijn: een gebruiksvriendelijke website, de sterke focus op samenwerkend het watersysteem verbeteren door gerichte maatregelen, en vooral: het mogelijk maken van het diagnosticeren van stoffen en mengsels als belemmering van de waterkwaliteit. Unieke, nieuwe tools maken het de waterbeheerders - zowel bij waterschappen als bij drinkwaterbedrijven - mogelijk een heldere diagnose te stellen, en maatregelen te prioriteren. En actueel: ecologie en ecotoxicologie worden beide aangepakt via het systeemniveau.


Is jouw inzending kostenefficiƫnt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Momenteel wordt 333 Euro per Nederlander besteed aan het 'concept: schoon water'. Die investering levert nog geen afdoende vooruitgang van de waterkwaliteit op. Doordat onder dit waterinnovatie-traject bewezen is dat "mixtures do matter", en een belangrijke maar verborgen rem kunnen zijn op herstel, kan dit project een doorbraak zijn - in Nederland en Europa - in het onderkennen en oplossen van stoffen-problemen. Investeringen in herstel worden niet meer, of minder, ongemerkt geremd door mengsels - want we gaan die opmerken, en de belemmering wegnemen. De tools achter de website van "Klasse!" helpen de waterbeheerders hierbij. Beter water, beter herstel, en minder kosten.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Schoon water is een schaars goed, met vele (gebruiks)doelen. Toepassing van de werkwijzen van "Klasse!" bevordert primair het voorkomen van verontreiniging: door de ruimtelijke (water)systeemanalyse wordt duidelijk of nieuwe, voorgenomen activiteiten bedreigend zijn, en worden maatregelen vooraf mogelijk. "Klasse!" maakt "voorkomen is beter dan genezen" mogelijk. En dat is goedkoper, en duurzamer.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het project waar "Klasse!" uit voortkomt is gebaseerd op EU-breed onderzoek van ecologen en ecotoxicologen, en NL-brede samenwerking van kennis-instituten, waterbeheerders en adviesbureaus. Via het adagium "laat kennis stromen" is het Europese onderzoek (2013-2018) operationeel gemaakt. Dit door bijvoorbeeld te beginnen met een "rondje Nederland", langs alle waterbeheerders. Dit leverde bijna 200 praktische knelpunten op. En dat was de inspiratie om veel van de problemen aan te pakken en op te lossen, via een website met allerlei tools en uitleg. En die wordt weer getest en verbeterd met eindgebruikers. De essentie van "Klasse!" is daarbij zelfs, dat de gezamenlijke waterbeheerders samenwerken bij diagnose en aanpak van stoffenproblemen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Het project is onderdeel van de Kennis Impuls Waterkwaliteit, project Toxiciteit. Het project heeft al vele tussenproducten opgeleverd, en ontwikkelt praktijkmethodieken op wetenschappelijke basis, samen met een breed palet aan waterbeheerders. Tussenproducten zijn onder meer te vinden onder een aantal websites. KIWK TOX (kiwk-tox.netlify.app);Waterkwaliteit zonder toxiciteit (h2owaternetwerk.nl);Toxiciteit. Effecten en maatregelen | Kennisimpuls Waterkwaliteit;https://www.stowa.nl/agenda/kennisfestival-do-facts-matter


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Prof. dr. Leo Posthuma

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen