Pilot verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met BODAC

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
37 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Met deze pilot van waterschap Vechtstromen, WMD Drinkwater, NieuWater BV, WLN en Jotem Waterbehandeling BV onderzoeken we, met financiële steun van het Vechtstromen Innovatiefonds en de STOWA, de potentie van Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC) als techniek voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Op grond van een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie lijkt de BODAC techniek een zéér interessante (kosteneffectieve) innovatieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. De verwijderingsrendementen voor medicijnresten (gidsparameters) zijn relatief hoog, de kosten en de CO2 footprint zijn relatief laag. Een pilotinstallatie moet aantonen dat deze doelen in de praktijk te realiseren zijn, de technologie verder verfijnen en met conclusies en aanbevelingen komen voor brede toepasbaarheid. In de Puurwaterfabriek te Emmen wordt op dit moment door een breed consortium van partijen deze BODAC pilotinstallatie gebouwd.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. De vergrijzing neemt toe, en daarmee het medicijngebruik. Maar ook onder jongeren stijgt de ‘medicijnconsumptie’. Een deel van de medicijnen belandt met urine en ontlasting in het afvalwater en komt via rioolwaterzuiveringen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Op dit moment jaarlijks naar schatting ongeveer 140 duizend kilo. Er zijn serieuze aanwijzingen voor schadelijke effecten aan watergebonden fauna. De BODAC techniek lijkt een zéér interessante (kosteneffectieve) innovatieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC) filtratie wordt in de Puurwaterfabriek toegepast als voorzuivering voor omgekeerde osmose (RO). Hoewel BODAC is ontworpen en gebouwd voor het voorkomen van biofouling op RO membranen, blijkt de techniek ook medicijnresten vergaand uit effluent te verwijderen, terwijl de actieve kool sinds de opstart (10 jaar geleden) niet is vervangen. De pilot moet aantonen dat enkelvoudige BODAC filtratie met eenvoudige voorfiltratie en een contacttijd van 16 minuten minimaal voldoet aan de zuiveringsprestaties zoals geformuleerd in het Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater’. Daarnaast beoogt de pilot inzicht te geven in de opstart van BODAC filtratie.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De eerste onderzoeksresultaten suggereren dat BODAC een veelbelovende techniek is voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater omdat: hoge verwijderingspercentages voor geneesmiddelen worden bereikt, een breed scala aan andere organische microverontreinigingen wordt verwijderd, restanten ammonium (tot ca 10 mg/l) wordt verwijderd uit het effluent, de kosten voor BODAC toepassing circa € 0,15 – 0,17 per m3 bedragen en de techniek - als na-zuivering - relatief eenvoudig en breed toepasbaar is in de huidige zuiveringspraktijk. Dit alles maakt de BODAC technologie zeer concurrerend t.o.v. andere technologieën en breed toepasbaar ten behoeve van de afvalwaterzuivering.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De techniek heeft een relatief laag energieverbruik (0,12 – 0,14 kWh/m3), evenals een lage CO2-footprint (<95 g CO2/m3).


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Dit pilotproject volgt de fieldlab aanpak van het innovatiefonds van Waterschap Vechtstromen waarin een samenwerking wordt bewerkstelligd tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Waterschap Vechtstromen investeert in deze pilot samen met de kennisinstelling STOWA, NieuWater BV (de eigenaar van de BODAC installatie in de Puurwaterfabriek in Emmen), WMD Drinkwater, WLN en Jotem BV. De partijen werken nauw samen met veel ruimte voor nieuwe ideeën en suggesties, ook tijdens de bouw van de pilot installatie en het onderzoek. Met veel aandacht voor de lessen die tussentijds zijn te trekken. Deze worden ook breed gedeeld, omdat de BODAC technologie wordt ontwikkeld voor álle Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

BODAC: veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen – NWTR
Puurwaterfabriek Emmen ontdekt per toeval methode voor verwijderen medicijnresten – NWTR
Waardevol Water Symposium – NWTR
Medicijnverwijdering BODAC volop in de belangstelling – NWTR
BODAC: Biologisch actief koolfilter voorkomt biofouling – NWTR

https://youtu.be/GnjfjKXYMr4 (betreft een mooie animatie van BODAC)

 


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

waterschap Vechtstromen, WMD Drinkwater, NieuWater BV, WLN en Jotem Waterbehandeling BV

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen