Project Kraaiven-Vossenberg: industrie, natuur en landbouw werken samen voor efficiënt watergebruik in Tilburg

Inzending voor challenge:
Waterinnovatieprijs categorie: Aanpassen aan weersextremen

Project Kraaiven-Vossenberg: industrie, natuur en landbouw werken samen voor efficiënt watergebruik in Tilburg

Doel van het project is het reduceren van grondwateronttrekkingen in het gebied rondom bedrijventerrein Kraaiven-Vossenberg in Tilburg. Innovatiebureau Frontier Ventures heeft met de tool AquaVest een gebieds-specifiek model ontwikkeld waarmee de impact van verschillende waterbesparingsopties met bijbehorende tijdsschaal kon worden doorgerekend.Het project wordt in fasen uitgevoerd:In fase 1 (2020) is gekeken naar de mogelijkheden voor het reduceren van grondwateronttrekkingen en drinkwaterinname vanuit de 4 bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein door o.a. waterhergebruik binnen en tussen de bedrijven (onderling).In fase 2 (2021) is gekeken naar opties voor het inzetten van industrieel afvalwater en regenwater voor droogtebestrijding in omliggende landbouwgebied De Moer en natuurgebied Huis ter Heide. Doel was het slim koppelen van wateraanbieder en watervrager.

Vragen en antwoorden:

 • 1. Welk probleem lost jouw innovatie op?
  De verwachting is dat de druk op het grondwatersysteem in dit gebied verder toeneemt, enerzijds door een toenemende vraag (bevolkingsgroei, economische groei) en anderzijds door een afnemend/ minder consistent aanbod (toenemende weersextremen).Toepassing van het instrument Aquavest heeft tot doel om op gebiedsniveau een betere afweging in de investeringen te kunnen maken voor de aanpak van onderstaande uitdagingen:• Het veilig stellen van de toekomstige drinkwatervoorziening voor huishoudens• Het beschermen van de natuurwaarden van omliggend natuurgebied Huis ter Heide• Het verbeteren van de waterzekerheid voor de 4 bedrijven en landbouwgebied De Moer met name tijdens droogteperiodes• Het aanpassen aan weersextremen middels circulariteit
 • 2. Wat is er vernieuwend aan jouw innovatie?
  In dit project zijn de modellen van fase 1 en fase 2 gekoppeld zodat er een gebieds-specifiek model is ontstaan waarin de waterbesparingsopties binnen de sectoren (binnen de 4 bedrijven) zijn gecombineerd met de waterbesparingsopties tussen de sectoren (industrie – landbouw – natuur). Op deze manier kan AquaVest de impact van alle mogelijke combinaties op systeemniveau doorrekenen en vertalen naar kosten en baten per stakeholder. In dit project wordt dus vooral gekeken naar de synergiën tussen beide invalshoeken (waterbesparing/ waterhergebruik binnen EN tussen sectoren).AquaVest integreert technische, economische, sociale en ecologische doelstellingen en randvoorwaarden en ondersteunt dusdanig publieke en private besluitvormingsprocessen.
 • 3. Wat levert jouw innovatie op?
  De AquaVest modellen zijn gevoed met de water-vragende processen en producten van elke sector. De waarde van water is op deze manier voor elke partij (industrie, landbouw, natuur) inzichtelijk gemaakt. Dit heeft het ontwikkelen van individuele business cases in een versnelling gebracht.Toepassing van het optimalisatie-algoritme levert een gemiddelde CAPEX-besparing van 15%. Door toepassing van AquaVest kunnen middelen dus efficiënter worden ingezet. De besparing zit in de rekenkracht van de tool. Bij een hoge complexiteit (veel opties en onzekerheden in vraag en aanbod zowel in volume als kwaliteit etc.) biedt een algoritme steun bij het doorrekenen van de verschillende combinaties in tijd en ruimte (wat, waar, wanneer).
 • 4. Wat is er duurzaam aan jouw innovatie?
  Waterhergebruik verbetert de waterbeschikbaarheid in het gebied door het jaar heen. Enerzijds door het hergebruik van bedrijfsafvalwater, anderzijds door bufferen/ infiltreren van regenwater bij (extreme) regenval. Elke partner heeft belang bij een verbeterde waterbeschikbaarheid met name tijdens droogteperiodes: betere gewasopbrengsten, betere waterzekerheid voor de bedrijven en hogere grondwaterstanden voor de natuur. Het project draagt bij aan de klimaatrobuustheid van het gebied en brengt natuurdoelen en economische doelen bijeen.Duurzaamheid zit daarnaast vooral in het spaarzaam omgaan met water als waardevolle grondstof voor mens, natuur, landbouw en industrie. Mogelijk kunnen er ook CO2 besparingen worden gerealiseerd.
 • 5. Op welke manier is jouw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
  Samenwerkingspartners: Provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta, drinkwaterbedrijf Brabant Water, gemeente Tilburg, Coca-Cola Europacific Partners, Fujifilm, IFF, Agristo, Natuurmonumenten en ZLTO.Het betrof een samenwerking tussen partijen met conflicterende belangen maar met een gezamenlijk doel: het verbeteren van de waterzekerheid en het beschermen van de natuurwaarden in het gebied. De samenwerking is gestart met het uitspreken van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toepassing van AquaVest heeft de cross-sectorale samenwerking ondersteunt door het promoten van consensus op basis van data. Daarbij is kennis uit verschillende sectoren gecombineerd en zijn kosten en baten per partij in kaart gebracht.
 • Aanvullende informatie

  In dit project is gekeken naar het efficiënt inzetten van industriële afvalwaterstromen en regenwaterstromen. De seizoensverschillen in vraag en aanbod zijn daarbij op maandbasis in kaart gebracht. Het model is gevoed met het neerslagpatroon van het jaar 2018.

  De infiltratieprocessen voor opslag van water (ter aanvulling van het grondwaterpeil) zijn op maandbasis gemodelleerd en er is goed gekeken naar de kwaliteitseisen vanuit de landbouw en natuur. De volgende maatregelen zijn verkend als investeringsopties in de systeemoptimalisatie:

  • Nanofiltratie (zuivering)
  • Helofytenfilters (zuivering)
  • Pompen, pijpleiding, duikers, stuwen (transport)
  • Het verbreden van bestaande watergangen (transport)
  • Het aanleggen van infiltratiegebieden (opslag)

  Publicaties

Bijlagen:

 • Agristo, Tilburg.jpg
 • Fujifilm, Tilburg.jpg
 • IFF, Tilburg.JPG
 • Landbouwgebied De Moer.jpg
 • Luchtfoto CCEP Dongen 2021.jpg
 • Natuurgebied Huis ter Heide.jpg

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

30-09-2021

Ingediend door

Duska Disselhoff (Frontier Ventures BV),Istvan Koller (Waterschap De Dommel)

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling