Verduurzamen van ontwateringspolymeren

Innovatie

Samen met verschillende partners ontwikkelt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tool om duurzaamheid mee te wegen bij de aanbesteding van ontwateringspolymeren. Omdat polymeren een flinke klimaatimpact hebben en tot nu toe alleen de prijs en kwaliteit werden meegenomen in de aanbesteding, valt hier een aanzienlijke duurzaamheidswinst te behalen.

 

Ontwateren van slib

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft drie slibontwateringsinstallaties. Hierin wordt al het slib ontwaterd dat in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van AGV wordt geproduceerd. Ontwatering is nodig, omdat het efficiënter en milieuvriendelijker is om minder nat slib te transporteren naar een eindverwerker. Bij dit ontwateren worden polymeren gebruikt als hulpstoffen. De polymeren zorgen voor de binding van de slibdeeltjes, waardoor het vrije water gemakkelijker kan worden verwijderd.

 

 

 

Klimaatimpact in de aanbesteding meewegen

De klimaatimpact van polymeren is hoog. Voor de klimaatvoetafdruk van Waternet/AGV is de impact van polymeren ingeschat op 1 à 2 kton CO2-eq in 2019. De klimaatimpact van polymeren vormt een aanzienlijk deel van onze klimaatvoetafdruk. Volgens de klimaatmonitor van de Waterschappen gaat het om circa 40% van de totale broeikasgasemissies van AGV (exclusief de directe emissies van lachgas en methaan uit de rwzi’s). Tot op heden werden in de aanbestedingen van polymeren de kwaliteit en de prijs meegewogen. Graag willen we daaraan ook het aspect duurzaamheid toevoegen, zodat de klimaatimpact van polymeren kan worden verlaagd. Naast het bepalen van de impact van de productie en het transport van polymeren, wordt ook de impact op het proces meegewogen. Een hogere ontwatering leidt tot een lagere milieu-impact (aangezien dit weer leidt tot een lagere impact in het transport en de verwerking van het slib).

 

 

Samenwerking

Vorig jaar hebben het adviesbureau CE Delft, de Unie van Waterschappen en een aantal waterschappen (waaronder AGV) onderzocht hoe de klimaatimpact (CO2-eq. voetafdruk) kwantitatief kan worden meegewogen in aanbestedingen van polymeren voor slibontwatering en -indikking. CE Delft heeft hiervoor een eerste versie van een Excel-tool ontwikkeld, waarmee de klimaatvoetafdruk van de polymeren en de invloed van de werking van polymeren op de klimaatvoetafdruk van de slibontwatering kan worden doorgerekend.

 

Vervolgtraject

In 2020 is een vervolgtraject gestart, een ‘buyer group’, gesteund door PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, en Rijkswaterstaat. De buyer group heeft tot doel de CO2-beprijzing concreet te maken en de CO2-emissiereductie en circulariteit realiseren. In dit vervolgtraject zijn wederom verschillende waterschappen (waaronder AGV),de Unie van Waterschappen en CE-Delft betrokken. En natuurlijk is hiervoor ook medewerking van de leveranciers en producenten nodig!

 

Planning

De aanbestedingstool willen we graag in de praktijk testen. Dit doen we door nu eerst de klimaatimpact te bepalen van verschillende polymeerproducten. Dat doen we samen met onze polymeerleveranciers voor de slibontwateringsinstallatie Horstermeer. Daarna bepalen we of we met deze tool verdergaan in een echte aanbesteding. Zo ja, dan gaan we mogelijk bij de volgende aanbesteding van polymeer bij de slibontwateringsinstallatie Horstermeer de klimaatvoetafdruk van de polymeren meewegen.

 

Beperkte klimaatimpact

Nu is de slibontwateringsinstallatie Horstermeer een relatief kleine slibontwateringslocatie, waardoor de klimaatimpact beperkt is (circa 7% van het totale polymeerverbruik van AGV). Maar we kunnen wel van deze aanbesteding leren en ervaring opdoen met het meewegen van duurzaamheid (zowel wij als de leveranciers en de producenten). Als dit succesvol is, kunnen we ook in een toekomstige aanbesteding voor de slibontwateringsinstallatie van de rwzi Amsterdam-West de duurzaamheid meewegen (85% van het totale polymeerverbruik van AGV). Als het ons zou lukken om daar de klimaatvoetafdruk van polymeren te halveren, zou dit kunnen leiden tot een afname van 1000 ton CO2‑eq/jaar. Dit is ongeveer dezelfde impact als de klimaatvoetafdruk van het wagenpark van Waternet in 2019 of het slibtransport (ook in 2019). Dat laatste geeft maar weer eens aan dat het belangrijk is om ook de impact van slibtransport mee te wegen voor het bepalen van de klimaatimpact.

Gepubliceerd

07-09-2020

Laatst bijgewerkt

13-10-2020

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Deelnemers

Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)Adviesbureau CE Delft, de Unie van Waterschappen, CE Delf

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe met ons mee

Volg ons op social media

Linked

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling