Peilbeheer emissieschatter

Innovatie

Het veenweidegebied kampt met bodemdaling en daarbij komen veel broeikasgassen vrij. Het Klimaatakkoord heeft tot doel de huidige uitstoot van 4,5 Mton CO2-eq/jaar met 1 Mton te verlagen tot 3,5 Mton in 2030. Onze grondwaterstanden hebben invloed op de bodemdaling en daardoor ook op broeikasgasemissies. Droog veen breekt sneller af (door oxidatie) en dit leidt tot een hogere emissie van CO2 (koolstofdioxide). Bij zeer hoge grondwaterstanden vindt juist weer meer emissie plaats van CH4 (methaan). Via ons peilbeheer hebben wij invloed op deze emissies. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft beleid ontwikkeld om de bodemdaling en daarmee ook de CO2 uitstoot te beperken. AGV zal vanaf 2030 de slootpeilen niet meer geheel laten meedalen met de bodemdaling. De emissieschatter is een belangrijke tool om inzichtelijk te maken waar bodemdaling qua klimaatimpact het meest urgent is.

 

Extra berekeningsstap

Bij de grondwatermodellering voor nieuwe peilbesluiten voegen we nu een extra berekeningsstap toe, waarmee we inzicht krijgen in de te verwachten broeikasgasemissies. Vanwege de relatie tussen grondwaterstanden en broeikasgasemissies hebben we een tool ontwikkeld waarmee we direct inzicht krijgen in de broeikasgasemissies die plaatsvinden bij een bepaald peilbesluit. Hiermee kunnen we beter sturen op het beperken van emissies, wat weer leidt tot klimaatmitigatie. Het is de eerste tool in zijn soort en hij kan ook worden gebruikt door andere waterschappen. Omdat de emissieschatter verschillende berekeningsmethoden naast elkaar kan draaien kunnen we hem gemakkelijk aanpassen aan voortschrijdend inzicht. Ook kunnen we hiermee de CO2-uitstoot die bij verschillende opties wordt verwacht verbinden aan kosten, zodat we kunnen bepalen wat de ‘beste’ optie is voor peilbeheer.

 

Samenwerking

In dit project werken verschillende disciplines en afdelingen van Waternet samen: Waterplannen en besturing (voor het opstellen van peilbesluiten) en Onderzoek en Advies (voor grondwatermodellering en duurzaamheidsspecialisten). Daarnaast werken we samen met andere organisaties, zoals Radboud Universiteit en Wageningen UR, om de tool constant te verbeteren. Zo kunnen we nieuwe kennis verwerken en gebruiken bij de doorrekeningen. We kunnen namelijk verschillende methoden naast elkaar gebruiken en met elkaar vergelijken om een nog betere inschatting te krijgen van de emissies. Mocht je de peilbeheer emissieschatter ook willen gebruiken, dan kan je daarover contact met ons opnemen.

 

Waterkwaliteit en technologie

Meer lezen

http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2019/09/Berekening-broeikasgasemissies-voor-watergebiedsplan-Groot-Wilnis-Vinkeveen-sep2019.pdf

 

https://piahs.copernicus.org/articles/382/635/2020/Bodemdaling  

Gepubliceerd

22-06-2020

Laatst bijgewerkt

13-01-2022

Status

Implementatie/Uitrol (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Bodemdaling

Teamleden

-Tim Pelsma
Stefan Fritz

Deelnemers

Waternet

Externe partners

 Radboud Universiteit, Wageningen UR.

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

05-01-2022

We zitten niet stil. In 2020 zijn verschillende berekeningen gedaan: vanuit Waternet zijn alle landbouwpercelen in de polders doorgerekend qua CO2-uitstoot met verschillende methodes, om meer te weten over de orde van grootte van de emissies per polder en een betere inschatting te hebben van de totale emissies in het AGV gebied. Ook is voor het watergebiedsplan Naardermeer een inschatting gedaan naar het effect van peilopzet in natuur en het aangrenzende agrarische gebied op de broeikasgasemissies.

Ook is in 2020 dit artikel gepubliceerd: https://piahs.copernicus.org/articles/382/635/2020/

Er is in 2021 ook voor een ander watergebiedsplan (de Horn- en Kuijerpolder) een doorrekening gedaan naar broeikasgasemissies voor huidig peilbeheer. Daarnaast is het hoogtemodel aangepast naar AHN4, dit zal leiden tot andere uitkomsten t.a.v. bodemdaling en broeikasgasemissies. In RE:PEAT worden ook berekeningen gedaan naar broeikasgasemissies uit veenweidegebieden en bodemdaling. Dit gebeurt met 1 standaard methode. Wel willen we ook graag meer inzichten in emissies uit oppervlaktewater. Daarom hebben we in RE:PEAT ook een kental opgenomen voor emissies uit sloten.

Op dit moment wordt ook voor het watergebiedsplan Baambrugge Oostzijds een berekening gedaan naar broeikasgasemissies bij huidig peilbeheer.

We wachten uitkomsten nog af van onderzoeken die lopen vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) (en ook onderzoeken gericht op emissies uit oppervlaktewater waaronder BlueCan). We verwachten dat hier ook nieuwe inzichten uit zullen komen die zullen leiden tot bijstellingen van de berekenwijze van broeikasgasemissies inschattingen uit veengebieden en oppervlaktewater.

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling