Circulair baggeren - Circulair omgaan met baggerspecie

Innovatie

In dit STOWA-project wordt onderzocht hoe de waterschappen regionale baggerspecie zo doelmatig mogelijk kunnen toepassen, op een manier die zoveel mogelijk voldoet aan de geformuleerde circulariteitsdoelstellingen.

 

Foto 1. Baggeren Westelijk-Marktkanaal

 

Circulair hergebruik baggerspecie

De waterschappen hebben concrete circulariteitsdoelstellingen geformuleerd: in 2030 willen ze voor 50 procent circulair zijn en in 2050 zelfs volledig circulair. Hoe deze opgave precies vorm moet krijgen voor baggerspecie is nog niet uitgewerkt. De baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van watergangen vormt één van de grootste materiaalstromen bij de waterschappen. Het circulair hergebruik van baggerspecie heeft raakvlakken met duurzaamheid, klimaatverandering (CO2),stikstofproblematiek, economie (kosten),gebruik van gebiedseigen materiaal, etcetera. De centrale vraag van de waterschappen is hoe ze hun regionale baggerspecie zo efficiënt mogelijk (kosteneffectief) kunnen blijven toepassen op een manier die zoveel mogelijk voldoet aan de circulariteitsdoelstellingen.

 

Foto 2. Stroomschema recycling grondstoffen

 

Ontwikkelen toetsingsinstrument

Het hoofddoel van het gehele project is het ontwikkelen, verzamelen, ontsluiten, delen en implementeren van praktisch toepasbare kennis die nodig is bij het beoordelen van circulair omgaan met baggerspecie. Hiervoor wordt een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair kan worden afgezet dan wel verwerkt. Dit instrument wordt getest in drie casussen en daarna geïmplementeerd. Ook wordt een praktische handreiking opgesteld voor het gebruik van het instrument.

 

Mogelijke knelpunten

Daarnaast laat de studie zien wanneer op basis van de vigerende wet- en regelgeving circulaire toepassing onmogelijk is of wanneer de kosten van circulair toepassen extreem veel hoger worden. Dan kan het gaan om verontreinigde baggerspecie of bijvoorbeeld om het mengen van afvalstoffen. De resultaten van de studie worden gebruikt om bestuur en politiek te informeren. Ook kunnen deze resultaten worden gebruikt om met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te overleggen hoe knelpunten kunnen worden opgelost.

  

Samenwerking

In 2018 en 2019 hebben NETICS en Deltares, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en begeleid door een werkgroep vanuit de waterschappen, al een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar het circulair omgaan met regionale baggerspecie. In opdracht van STOWA en begeleid vanuit de waterschappen wordt momenteel inzichtelijk gemaakt wat de klimaat- en milieueffecten zijn van de verschillende ketens van baggeren. Dit levert de basis op om de verschillende ketens met elkaar te vergelijken en te onderbouwen welke ketens het duurzaamst zijn. Dit gezamenlijke project van STOWA en de waterschappen wordt ook uitgevoerd door NETICS en Deltares. Een deelsubsidie is tevens verstrekt door Rijkswaterstaat Leefomgeving (UP).

 

Planning

Het project is gestart in juni 2020 en zal waarschijnlijk na de zomer van 2021 worden afgerond.

 

Foto 3. Baggeren Singelgracht

Gepubliceerd

22-06-2020

Laatst bijgewerkt

06-01-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Projectleider

Fred de Haan

Deelnemers

Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)STOWANETICSDeltares Hollands Noorderkwartier Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Vallei en Veluwe Vechtstromen

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

2020-10-01 17:12:55
Alice.Fermont@waternet.nl

Bijeenkomst Circulair baggerbeheer

Op 10 november 2020 organiseert STOWA een workshop voor waterbeheerders over circulair baggerbeheer. Het doel van de bijeenkomst is om te toetsen of de tool die hiervoor is ontwikkeld, in de praktijk toepasbaar is en wat verbeterpunten en wensen zijn. 

Aanmelden kan via:

https://www.stowa.nl/agenda/bijeenkomst-circulair-baggerbeheer


2021-01-05 15:44:25
Fred.de.Haan@waternet.nl

De tool die ontwikkeld wordt om verschillende ketens van baggeren en verwerken te vergelijken begint inmiddels vorm te krijgen. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van circulair? We komen er achter dat circulair niet hetzelfde is als duurzaam. Circulair gaat enerzijds verder dan duurzaamheid, maar is tegelijk ook anders en niet vergelijkbaar. Daarbij merken we dat de zogenaamde milieukostenindikator (MKI) die voor veel projecten wordt geoptimaliseerd anders is de door ons ontwikkelde circulariteitswaarde. Super interessant, maar hoe voorkomen we een wildgroei aan duurzaamheids-labels?

Duidelijk is dat een MKI-score voor baggeren niet passend is. De komende maanden is het de uitdaging om samen met de Unie van Waterschappen en RWS te onderzoeken hoe de circulariteit stool verder kan worden ontwikkeld.Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Linked

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling