Klimaatpositief afvalwater zuiveren / Wastewater treatment drawdown

Klimaatpositief afvalwater zuiveren / Wastewater treatment drawdown

Kunnen we met een 'creatieve klimaatopgave bril' op komen tot hele nieuwe oplossingen voor het afvalwater die zorgen voor forse reductie van broeikasgassen? Werk mee aan klimaat oplossingen, deel je idee en win € 1.000,- en € 4.000,- voor het verder brengen van het idee!ENGLISH:Think out of the box and help us to realise a waterwater drawdown! Be part of the climate solution and submit your idea and win a price of 1,000 euro for yourself en 4,000 euro to follow-up your idea with experts in our netwerk.

Draai het eens om ... zuiveren van afvalwater dat geen broeikassen uitstoot maar juist vermindert! Pak deze klimaatuitdaging op en doe mee / Lets turn around ... treating wastewater without greenhouse gas emissions, reducing CO2 in the atmosphere instead! Be part of the solution and join our challenge!

(English version below)

Introductie

Er zijn 360 rioolwaterzuiveringen en een groot aantal bedrijven met industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties waar we ons vuile water zuiveren en weer veilig terugbrengen naar het oppervlaktewater. Daar komen broeikasgassen bij vrij. In deze challenge zoeken we naar manieren om deze processen klimaatpositief te laten verlopen. We kijken verder dan nul-emissie en willen naar een positieve voetafdruk voor huishoudelijk en industrieel watergebruik!   

Broeikasgasemissie

Broeikasgassen komen op diverse plekken vrij. In het rioolstelsel vinden natuurlijke afbraakprocessen plaats waarbij methaan en CO2 vrijkomt. Dat gebeurt ook op zuiveringen. Denk aan methaanuitstoot bij het vergisten van slib, lachgas als bijproduct van de stikstofverwijdering door bacteriën en CO2 bij de biologische verwijdering van de organische stof. 

Wat en hoe dan?

De waterketen van de toekomst stoot geen broeikasgassen meer uit óf eventuele emissies worden afgevangen voor een herbestemming. Hierbij wordt de indirecte uitstoot door gebruik van energie, materialen of chemicaliën vermeden of gecompenseerd door het langdurig vastleggen van broeikasgassen in waardevolle materialen. Kunnen we iets met de energie in het afvalwater? Immers een aanzienlijk deel van het afvalwater is warm! Kunnen we met een creatieve klimaatopgave-bril op wellicht beter samenwerken met bijvoorbeeld de industrie? Dat we gezamenlijk komen tot hele nieuwe oplossingen voor het afvalwater die zorgen voor reductie van broeikasgassen? 

Waar zijn we naar op zoek? 

Innovatieve ideeën om het transport en het zuiveren van afvalwater het liefst klimaatpositief te krijgen! Daarbij mag je het hele systeem in ogenschouw nemen en keteneffecten op klimaat meetellen. Het begint bijvoorbeeld al bij het ontstaan van afvalwater; waar komt het vrij en zijn er mogelijkheden om stromen apart te zuiveren of is mengen van stromen juist beter? Hoe benutten we de energie, met name warmte, in het water? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? En is de locatie van een zuivering dan nog wel de juiste? Het gaat ook over technologie; denk aan technologieën voor het scheiden van stoffen voor hergebruik, voor het afvangen broeikasgassen of het terugwinnen van energie uit het water. 

De ideeën zijn toepasbaar in de bestaande of nieuwe manier van zuiveren.  Het mag gaan om rioolwater, maar ook specifiek over industrieel afvalwater. 

Je idee onderbouw je met schetsen en indicatieve berekeningen of in een heldere systematische beschrijving. Je laat zien dat er over de hele keten (nagenoeg) geen broeikasgassen de lucht in gaan en of er bijvoorbeeld klimaatneutrale producten zijn te produceren die ter vervanging van vergelijkbare producten met een hoge klimaat voetafdruk. 

Waar kun je allemaal nog meer aan denken?

Denk aan de samenwerking in de gehele (potentiële) keten van een zuivering, of het combineren van verschillende afvalwaterstromen uit de industrie in een klimaatpositieve zuivering. Of opties voor hergebruik voor de industrie, energieopwekking en eventueel combinaties met de landbouw.

Meer technisch kan het ook gaan om een nul-emissie van het slibtransport van en naar de zuivering of alternatieven voor polymeren voor de slibontwatering. Buiten de huidige kaders en het systeem denken, kan leiden tot onconventionele oplossingen. 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar de reeds bekende decentrale sanitatiesystemen (dit kan in een volgende challenge). Evenmin naar boekhoudkundige compensatietrucs, er moet echt minder of geen broeikasgas de lucht in gaan.

Ondersteuning bij je ideeënvorming

Ingediende ideeën worden op Winnovatie gemodereerd door de Energie- & Grondstoffenfabriek. Ook indieners en andere geïnteresseerden kunnen op de ideeën reageren met vragen en suggesties. Indieners kunnen na plaatsing op Winnovatie hun idee nog verder uitwerken tot de officiële sluitingsdatum in het Winnovatieplatform.

Beoordeling

Een jury met experts van verschillende disciplines selecteert de prijswinnende ideeën. Er is een prijs voor het idee dat het beste scoort op de klimaateffectiviteit en een prijs voor het meest inspirerende idee voor de industrie. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor een heel creatief idee dat nog verder vorm moet krijgen. De jury bestaat uit:

Dirk-Siert Schoonman - Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta en bestuurder Unie van Waterschappen (voorzitter Jury)
Merle de Kreuk -  Professor Environmental Technology
Arjen van Nieuwehuijzen - R&D and Innovation Director Circulair and Biobased Solutions
Jappe de Best - Professor/Lector Research Group Biobased Resources & Energy - Lecturer Environmental Sciences
Anouk van der Poll - Initiator/curator Embassy of Water en partner vanderPolloffice
Cees Buisman - Member Executive Board Wetsus en Full professor Wageningen University
Willem Sederel - Non-Executive Director SYNOVA TECH en Chairman of the Board Circular Biobased Delta

Prijzen

Prijs Klimaatpositief € 1.000,- en € 4.000,- voor het verder brengen van het idee.
Prijs Klimaatpositief & Inspirerend voor  Industrie: € 1.000,- en € 4.000,- voor uitwerking idee.
Aanmoedigingsprijs creatief idee: € 250,-

De prijsuitreiking is gepland op vrijdagochtend 26 november 2021. Prijzen zijn beschikbaar gesteld door Energie- & Grondstoffenfabriek (www.efgf.nl) en DBC (www.dutchbiorefinerycluster.nl

ENGLISH VERSION:

There are 360 ​​sewage treatment plants and a large number of companies with industrial waste water treatment plants where we clean our dirty water and return safely to surface water. These are emitting greenhouse gases. In this challenge we look for ways in which we make these wastewater treatment processes climate positive. We look further than zero emissions and want to go to a positive footprint for household and industrial water use!

Greenhouse gas emissions

Greenhouse gases are released in during transport and treatment. For instance in the sewer system, natural degradation processes take place in which methane and CO2 are released. That also happens in treatment plants. Think of methane (CH4) emissions in the fermentation of sludge, nitrous oxide (N2O) as a by-product of nitrogen removal by bacteria and CO2 in the biological removal of the organic matter.

What and how?

This water chain of the future no longer emits greenhouse gases, capture for re-use is an option of course. The indirect emissions must be avoided or compensated by the use of energy, materials or chemicals by the long-term recording of greenhouse gases in valuable materials. Can we do something with the energy in waste water? After all, a considerable part of the waste water is warm! Can we with a 'creative climate assignment of glasses' look for new smart cooperation with industry? That we jointly come to entire new solutions for waste water that ensure reduction of greenhouse gases?

Where are we looking for?

Innovative ideas to realize a climate positive transport and treatment of wastewater! In addition, you can take the entire system into consideration. For example, it already starts with the development of wastewater; Where is it discharged and are there opportunities to treat streams separately or is mixing flows better? How do we use the energy, especially heat, in the water? Can the water be reused locally in industry or agriculture? And is treatment in the right location? It is also about technology; Consider technologies for separating substances for reuse, for capturing greenhouse gases or recovering energy. Ideas are applicable in the existing waterwater treatment plants or an entire new way handling wastewater. It may be about sewage water, but also specifically about industrial wastewater.

Use sketches and indicative calculations or in a clear systematic description to explain your idea to us. Show that in the entire chain (almost) no greenhouse gases go into the air and that climate neutral products can be produced that replace comparable products with a high CO2 footprint.

What can you think about?

Consider the cooperation in the entire (potential) chain of a wastewater treatment, or combining different waste water flows from the industry in climate positive handling. Or options for reuse heat in industry or realize energy generation. Combinations with agriculture are also promising. More technically it can also be a zero emission of the sludge transport to and from the treatment plant or alternatives to polymers used in treatment processes. Thinking outside the box and submit also unconventional solutions.

What are we not looking for?
We are not looking for the known decentralized sanitation systems (these can be submitted in a subsequent challenge). Nor to accounting compensation tricks, the greenhouse gas concentration in the atmosphere has to be reduced for real!
Strengthening of your idea
Submitted ideas are moderated by the Energie- & Grondstoffenfabriek. After submitting, you can strengthen your idea by adding additional information.
Selection of winning ideas
A jury of experts will select the awardwinning ideas. There is an award for the idea that it is best to score on climate effectiveness and an award for the most inspiring idea for the industry to get started and there is an incentive award for a very creative idea that still needs shape.
Awards
Award climate positive € 1,000 and € 4,000 to follow up your idea with expert in our network.
Award climate positive & inspirational for industry: € 1,000 and € 4,000 for follow up.
Award Creative idea: € 250 for an idea that blows our mind but needs more time to get more concrete.
The award ceremony is planned for Friday morning November 26, 2021.
Awards are made available by Energie- & Grondstoffenfabriek (www.efgf.nl) and DBC (www.dutchbioefinerycluster.nl).

Gepubliceerd

04-10-2021

Status

Afgesloten

Uiterlijk indienen

07-11-2021

Sponsor

Shane Kleyhorst

Challenge manager

Annelies Balkema
Shane Kleyhorst
Jessica van der Doe

12

Inzendingen

Klimaatpositief afvalwater zuiveren / Wastewater treatment drawdown

Kunnen we met een 'creatieve klimaatopgave bril' op komen tot hele nieuwe oplossingen voor het afvalwater die zorgen voor forse reductie van broeikasgassen? Werk mee aan klimaat oplossingen, deel je idee en win € 1.000,- en € 4.000,- voor het verder brengen van het idee!ENGLISH:Think out of the box and help us to realise a waterwater drawdown! Be part of the climate solution and submit your idea and win a price of 1,000 euro for yourself en 4,000 euro to follow-up your idea with experts in our netwerk.

12 Inzendingen

Meer Challenges

Bekijk alle Challenges

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling